GOK

GOK

Het Gelijke OnderwijsKansen (GOK)-beleid in onze school is erop gericht leerlingen die meer kansen nodig hebben, meer kansen te geven.

De onderwijsachterstand van kansarme leerlingen zo klein mogelijk maken  en integratie bevorderen is de taak van de volledige school.

Het GOK-beleid strekt zich dan ook uit over drie niveaus en bevat drie vaste thema’s.

We werken op het niveau van de schoolleerkrachten en leerlingen en aan de thema’s taalvaardigheid, onderwijsgerichte opvoedingsondersteuning aanbieden aan ouders en netwerken.

Ons GOK-beleid is activerend, ondersteunend, informerend en reikt structuren aan, zowel voor leerlingen als leerkrachten om de doelen te bereiken. Er wordt vooral aandacht besteed aan de functionele taalvaardigheid die met extra ondersteuning in de klassen op een interactieve en attractieve manier wordt gebracht.

Ouders zijn de belangrijkste pionier in de opvoeding van het kind, wij willen de ouders zo goed mogelijk informeren en ondersteunen. De schoolloopbaan van elk kind wordt uitvoerig besproken en overzichtelijk geschetst. Samen gaan we op zoek naar oplossingen.

Binnen het thema netwerken hebben we vooral oog voor gerichte opvoedingsondersteuning :  psycho – educatie rond verschillende problematieken, toeleiden naar hulpverlening (Sprokkel, zorgbalie Aalst, Huis Van Het Kind, brugfiguren, CLB, CGG, CAW, OCMW, vierde wereld, centrum voor integratie en inburgering, Huis Fidante, OLV, thuisbegeleiding, OCJ, JRB..)

Deze samenwerkingsverbanden komen al onze leerlingen rechtsreeks of onrechtstreeks ten goede.

GOK wordt door de volledige school gedragen, zo zorgen we voor een goed klimaat tussen leerling, leerkracht en ouders.