Visie evalueren

Visie evalueren

Binnen onze school is evalueren een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvol onderwijs.

Onze visie op evalueren vloeit voort uit onze globale onderwijsvisie en onze visie op Leren Leren.

We besteden heel veel aandacht aan evalueren vanuit een breed perspectief, om het beeld van de leerling zo volledig mogelijk te maken en zo goed mogelijk te voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.

We vinden het  belangrijk om de ontwikkeling van leerlingen te bekijken vanuit diverse invalshoeken.

Een kwaliteitsvolle evaluatie maakt gebruik van verschillende evaluatievormen, betrekt verschillende actoren en gebeurt op verschillende tijdstippen en in verschillende contexten. Evalueren vanuit een breed perspectief betekent de mogelijkheid tot gedifferentieerd evalueren.

De evaluatie gaat het realiseren van vooropgestelde doelen na, doelen geformuleerd door onderwijsgevenden, leerlingen of het multidisciplinair team.

We gebruiken zowel product – als procesevaluatie .

Binnen productevaluatie gaan we na of de leerplandoelen worden  bereikt. Dit gebeurt door evaluaties die :

 • peilen naar reproductie
 • peilen naar de mate waarin verworven kennis wordt toegepast.

Binnen procesevaluatie gaan we na hoe het leerproces/aanleerproces van de leerling verloopt.  Dit gebeurt door  :

 • Observeren
 • Bevragen van het leerproces ( strategieën )
 • Observeren en beoordelen van de vaardigheden binnen Leren Leren ( toepassen ‘denkmannetjes’… stapsgewijs, zelfcontrole….)

Evalueren is een PERMANENT gebeuren, geïntegreerd in de klaspraktijk ! Op deze manier wordt het beeld van de leerling zo compleet mogelijk.

We stimuleren verschillende vormen van evalueren, waarin alle betrokken partijen deelnemen aan de evaluatiepraktijk :

 • Leerkracht evalueert
 • Co – evaluatie ( lkr+lkr, lln + lln)
 • Peer – evaluatie ( lln evalueren mekaar )
 • Zelfevaluatie ( lln evalueert zichzelf)

Binnen de lessen Leren Leren wordt extra aandacht besteed aan het ‘leren evalueren’ om leerlingen op een ‘vaardige’ manier zichzelf en anderen te laten evalueren.

We evalueren om verschillende redenen :

 • Om lln zo goed mogelijk te begeleiden
 • Om bij te sturen : het leerproces, de beoogde doelen, het didactisch handelen…
 • Om te beoordelen ( leerplandoelen )
 • Om te oriënteren ( ifv. Schoolloopbaan)

Door deze aanpak beogen we een kwaliteitsvolle evaluatie die doelmatig en eerlijk verloopt.

 • De evaluatie motiveert de lerende.

Evalueren is gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling en het leren. Het proces van evaluatie (h)erkent en ontplooit talenten en draagt bij tot de intrinsieke motivatie. Gericht feedback geven in dialoog en met respect werkt motiverend.

 • De evaluatie is transparant.

Lerenden weten wat de bedoeling van de evaluatie is, wat van hen wordt verwacht, welke evaluatievorm wordt gebruikt … Dit vergroot de betrokkenheid bij het leerproces en de aanvaardbaarheid van de beoordeling.

 • De evaluatie legt het accent op het ‘evalueren om te leren’.

Evaluatie is een belangrijk onderdeel van het onderwijsleerproces. In dit proces zijn doelen, onderwijsactiviteiten en evaluatie met elkaar verweven. Dit bevordert het leren en geeft de lerende maximale groeikansen. De evaluatie stimuleert de ontwikkeling en de zelfsturing van de lerende op korte en lange termijn. Lerende en onderwijsgevende komen in dialoog tot belangrijke inzichten over onderwijs en leren, met inbegrip van de metacognitie.