Huiswerk

Huiswerk

Huiswerk        

Begripsomschrijving

Onder ‘huiswerk’ in de lagere school verstaan we elke taak die de leerling na schooltijd moet uitvoeren in opdracht van de klasleerkracht :

  • Leesopdrachten
  • Schrijfopdrachten
  • Rekenoefeningen
  • Opzoekopdrachten
  • computeropdrachten
  • studeeropdrachten, … (enkel in hogere klassen )

Wat is onze visie op huiswerk ?

Het huiswerk dat de school meegeeft omvat enkel opdrachten die een kind zelfstandig binnen een korte tijdsspanne moet kunnen uitvoeren.

Het omvat opdrachten die binnen het klasgebeuren ingeoefend of getraind werden.

Afhankelijk van de groep waarin het kind zich bevindt, wordt de hoeveelheid huiswerk aangepast . Dit varieert van 3 keer per week tot dagelijks in de hoogste groepen. Uitleg hierover wordt gegeven op de infoavond, de klassenraad of het oudercontact.

Er is een verticale opbouw voorzien in de hoeveelheid en de aard van huistaken.

Dit betekent dat we meer verwachten van leerlingen die in een eindklas zitten dan van startende leerlingen. Leerlingen die in een eindklas zitten proberen we zelf een weekplanning voor huistaak  te leren maken terwijl dit in andere klassen nog dagelijks door leerkrachten wordt opgegeven.

In de eindklassen, waar een voorbereiding op het secundair onderwijs wordt gegeven, worden huistaak en studeren als zeer belangrijk beschouwd.

Lezen oefenen wordt als een training beschouwd en is dus steeds een zinvolle oefening. Dagelijks lezen oefenen bij leerlingen die onvoldoende leesvaardig zijn is zeker aangewezen !

Het doel van huiswerk

Met het maken van huiswerk beogen we twee doelen:

  • Via het huiswerk krijgt de ouder een beeld van wat het kind leert op school en hoever het staat in zijn/haar ontwikkeling. Hierdoor vergroten we ook de ouderbetrokkenheid .
  • Door huiswerk te maken leren de kinderen ook zelfstandig te werken. Zo bereiden we hen voor op het secundair onderwijs. We maken de nodige tijd vrij om kinderen te helpen hoe ze moeten studeren en hoe ze een taak kunnen aanpakken.

Differentiatie

  • Kinderen uit dezelfde klas kunnen een verschillend huiswerk krijgen.

Dit hangt af van het leerniveau van elk kind of de omstandigheden ( vb . busvervoer, extra stress…..) Dit wordt steeds besproken op een klassenraad.

De leerkracht beslist in samenspraak met de klassenraad welke differentiatie wordt toegepast.

We streven naar een gelijkwaardige inspanning van elk kind en naar een huiswerk dat een realistische uitdaging betekent. Zo proberen we iedereen gemotiveerd te houden.

Wat verwachten we WEL / NIET van de ouders/begeleiders?

 

Tips voor ouders
ð  Regelmaat:  Kinderen hebben nood aan regelmaat.  Start bij voorkeur elke dag op hetzelfde uur de huistaken.

ð  Stil en rustig:  Het kind heeft best een eigen plaats om te studeren. Deze plaats hoeft niet groot te zijn, wel stil en rustig. Werken met tv of radio aan is niet aan te raden. Om het huiswerk te maken is voldoende verlichting noodzakelijk.

ð  Interesse en aanmoediging:   Interesse hebben voor wat het kind op school doet en leert is belangrijk. Laat je kind aanvoelen dat je zijn inspanningen ziet en waardeert. Samen met het kind de opdrachten in de agenda overlopen.

 

ð  Netheid: Netheid is zeer belangrijk, zorg daarom voor propere handen, een nette tafel en aangepast schrijfgerei. Eten en huiswerk maken horen niet samen.

 

ð  Orde: Orde helpt om alles terug te vinden. Onnodige spullen horen niet op de tafel tijdens het maken van het huiswerk anders kan het kind te snel afgeleid worden. Ook in de boekentas horen geen onnodige spullen thuis. Maak op regelmatige basis samen met het kind de boekentas leeg. Geef je kind een eigen opbergruimte voor zijn schoolmateriaal.

 

ð  Hulp:  De school verwacht niet van de ouders dat ze ‘zelf’ gaan lesgeven en zeker niet dat de ouders de huistaak maken. Als u merkt dat uw kind problemen heeft om een taak op te lossen of om een les in te studeren, aarzel dan niet dit te melden aan de leerkracht.

 

ð  Samen: Je kind stimuleren door: mee te luisteren als het kind hardop leest, de les eens op te vragen, …

 

ð  Belonen:   Belonen is doeltreffender dan straffen. Een goed woordje heeft vaak meer effect dan een boze opmerking.

 

ð  Opvolgen  : controleer dagelijks de agenda en zet een handtekening.

We verwachten niet dat u het huiswerk verbetert !! Dit gebeurt door de leerkracht. Op deze manier weet de leerkracht wat gekend is en wat nog geoefend moet worden.   COMMUNICEER ALTIJD MET DE LEERKRACHT BIJ PROBLEMEN !!

T BIJ PROBLEMEN

Wat verwachten we van de leerlingen ?

Tips voor kids
Vooraf :

ð  noteer alle taken en lessen duidelijk in je agenda !

ð  zorg dat alle materiaal in je boekentas zit !

ð  Zoek een rustige en gemakkelijke werkplaats.

ð  Maak je schooltas helemaal leeg. Leg eerst je agenda open. Je kijkt na wat je moet doen bij de planning.

ð  Maak je huiswerk van zodra je thuiskomt.

ð  Je werkt alleen, mama of papa houden een oogje in het zeil.

ð  Las, indien nodig,  tijdig een pauze in, maar werk rustig en netjes je taken af.

Klaar?

ð  Toon je taak aan mama of papa of een begeleider

ð  Laat je agenda ondertekenen.

ð  Verzamel dan alles wat je nodig hebt tegen de volgende dag en stop dat netjes in je boekentas.

ð  Vergeet de speciale dingen niet: zwemgerief, knutselgerief, ingevulde formulieren …